مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان بیمه سلامت، گفت: استفاده از فضای دیجیتال و اپلیکیشن های جدید درارایه خدمات، بخشی از هزینه های سازمان بیمه سلامت و حتی هزینه های غیرمستقیم مردم را کاهش می دهد.

مهندس محمدرضا واعظی پور مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان بیمه سلامت درگفت وگو با خبرنگار آی هینا، با اشاره به اینکه استفاده از بستردولت الکترونیک یا فضای دیجیتال  بهترین ایده درسازمان بیمه سلامت برای حل مشکلات است، گفت: دنیا از سال 2020 به بعد برمحوراقتصاد دیجیتال حرکت می کند، به عبارتی در5 سال آینده بخش عمده تبادلات اقتصادی و مالی دردنیا درحوزه اقتصاد دیجیتال انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه تبادلات مالی دراکثرکشورهای پیشرفته از سال 2020 به بعد با استفاده از ارزهای دیجیتال و دراصطلاح (bitcoin) صورت می گیرد، افزود: از این رو استفاده از این بستر درتولید و تبادلات مالی تداعی کننده تفکر دهکده جهانی است که درابتدای عصر دیجیتال مطرح شد؛ درحقیقت مرزهای مالی و حسابداری مالی شکسته شده است.

واعظی پور با بیان اینکه استارتاپ ها و ایده های این چنینی درحوزه بیمه سلامت کمک کننده است، اظهارداشت: سازمان بیمه سلامت یکی از 10 سازمان اصلی کشوراست که از بودجه عمومی دولت استفاده می کند، درحال حاضر هزینه بسیاری برای ارایه خدمات به 44 میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت صورت می گیرد؛ لذا استفاده از فضای دیجیتال و اپلیکیشن های نو درارایه خدمات، بخشی از هزینه های سازمان بیمه سلامت و حتی هزینه های غیرمستقیم مردم را کاهش می دهد.

وی با تاکید براینکه با ایده های مورد نظرمی توان خیلی مشکلا ت را درسازمان بیمه سلامت حل کرد، گفت: درهمین راستا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ستادهای مختلف نیز می توانند دراین حوزه کمک های موثری کنند، به عنوان مثال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اجرای رویداد هم اندیشی استقبال کرده است؛ لذا توصیه می شود از این فرصت نهایت استفاده دربهره مندی از فضای اقتصاد دیجیتال شود.

مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان بیمه سلامت ایران، تاکید کرد: به طورحتم باید از فضای رویداد هم اندیشی و ایده های نو درخدمات رسانی مناسب تر دربیمه سلامت استفاده کرد، خوشبختانه جامعه دانشگاهی نیز در طراحی اپلیکیشن های نو پیشرفت های بسیاری داشته است.