مدیرکل بیمه سلامت استان لرستان، گفت: حوزه سلامت درحال حاضر با مشکلاتی روبه رو است که  استفاده از نقطه نظرات تمامی مردم، اندیشمندان، صاحبنظران و بیمه شدگان دردستیابی به اهداف سازمان بیمه سلامت مهم و تاثیرگذاراست.

دکتر شاه دخت فتحی بیرانوند درگفت وگو با خبرنگار آی هینا، با اشاره به اینکه رویداد هم اندیشی نقطه عطفی درتاریخ تاسیس سازمان بیمه سلامت است، گفت: اخذ ایده ها و پیشنهادها درجهت ارتقاء اهداف و سیاست های سازمان بیمه سلامت راهگشای موانع و مشکلاتی است که درمقابل سازمان بیمه سلامت قراردارد، لذا این رویکرد خلاقانه به عنوان یک راهکار علمی درحل مشکلات این سازمان موثر است.

مدیرکل بیمه سلامت استان لرستان، با بیان اینکه حوزه سلامت با تمام آحاد جامعه درارتباط است، افزود: حوزه سلامت یکی از مهم ترین بخش هایی است که تمامی مردم درطول عمر خود بارها با این حوزه ارتباط برقرار می کنند، از این رو استفاده از نقطه نظرات تمامی مردم، اندیشمندان، صاحبنظران و بیمه شدگان دردستیابی به اهداف سازمان بیمه سلامت مهم و تاثیرگذاراست.

مدیرکل بیمه سلامت استان لرستان، با تاکید براینکه اداره کل بیمه سلامت استان لرستان اطلاع رسانی های موثر و قابل توجهی را برای برگزاری این هم اندیشی انجام داده است، تصریح کرد: اطلاع رسانی به تمامی مراکز علمی و دانشگاهی، موسسات درمانی طرف قرارداد ، سازمان های بیمه گذار، دفاترپیشخوان و فضای مجازی صورت گرفته است، بنابراین امیدواریم که بتوان ایده های خوب و خلاقانه را درراستای موضوعات مرتبط با حوزه سلامت کسب و با اجرای آن به اهداف جامه عمل پوشاند.