مهلت ارسال ایده  نخستین رویداد هم اندیشی در عرصه بیمه سلامت تا 26 دی ماه تمدید شد.