• محورها و مسائل رویداد

❖ محور شماره 1: آموزش، پیشگیری و ارتقای سلامت
    o ارائه بهترین راهکار برای اجرای برنامه پزشک خانواده در شهرها
    o ارائه بهترین راهکار برای ارتقای برنامه پزشک خانواده در روستاها
    o ارائه بهترین مدل به منظور ترویج فرهنگ بیمه سلامت در کشور
    o ارائه بهترین مدل آموزشی به منظور ارتقای سطح سواد بیمه سلامت (آگاهی از قوانین، مقررات، خدمات و...) بیمه شدگان


❖ محور شماره 2: پوشش بیمه‌‌ای
    o ارائه بهترین راهکار برای پوشش کامل بیمه سلامت همگانی در کشور
    o ارائه بهترین راهکار برای جلوگیری از همپوشانی بیمه‌ای بیمه‌شدگان


❖ محور شماره 3: قوانین، مقررات و فرآیندها
    o ارائه بهترین راهکار برای تعیین جایگاه حقوقی و اختیارات سازمان بیمه سلامت در کشور
    o ارائه بهترین راهکار برای تجمیع سازمان‌های بیمه‌گر پایه


❖ محور شماره 4: کاربرد فناوری اطلاعات در نظام بیمه سلامت
    o طراحی روش‌های نوین جهت شفاف‌سازی هزینه‌کَرد مردم (پرداخت از جیب) در مراکز طرف قرارداد (داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و...)
    o طراحی روش‌های نوین به ‌منظور جلوگیری از تخلف پزشکان طرف قرارداد در ارتباط با دریافت هزینه‌های درمانی
    o ارائه بهترین راهکار برای حذف دفترچه بیمه سلامت


❖ محور شماره 5: مدیریت منابع، مصارف و سرمایه انسانی
    o طراحی نظام جذب و بکارگیری نخبگان و معتمدین عرصه سلامت با رویکرد کمترین هزینه برای ایجاد دیدبانی سلامت
    o ارائه راهکارهای نوین به منظور جلوگیری از تقاضای القایی
    o معرفی شیوه‌های جذب منابع درآمدی پایدار برای سازمان بیمه سلامت ایران
    o طراحی سیستم‌های تشویقی برای ایجاد انگیزه در رقابتی کردن خدمات بیمه سلامت برای مراکز طرف قرارداد (پزشکان عمومی، داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و...)
    o ارائه راهکارهای کنترل و مدیریت هزینه‌های درمانی با رویکرد کاهش پرداخت از جیب مردم
    o طراحی نظام پرداخت پاداش بر مبنای شایستگی پزشک خانواده
    o ارائه راهکارهای نوین به منظور رعایت عدالت در پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌شدگان


❖ محور شماره 6: نظارت بر خدمات بیمه سلامت
    o ارائه راهکارهای نوین به منظور نظارت موثر بر مراکز طرف قرارداد
    o ارائه راهکارهای جدید به منظور جلوگیری از تخلف بیمه شدگان از خدمات بیمه سلامت